Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuwsartikel

BTW advies

24/12/2021

Geachte collega,

Beste BBNO - UFOB - BUOS lid,

 

De circulaire omtrent de al dan niet vrijstelling van BTW op behandelingen binnen ons beroep is zonet verschenen.

Gelet op de vele vragen en onduidelijkheden die ons al bereikten, wensen we hiermee alvast de hoofdlijnen op een rijtje te zetten. Hiermee hopen we u een eerste voorlopige verduidelijking te bezorgen, waarbij we echter moeten onderstrepen dat het gaat om nieuwe regels die onderhevig zullen zijn aan interpretatie en waarvan de juiste draagwijdte slechts in de toekomst, door de praktijk en, in voorkomend geval, door de rechtspraak, zal worden afgebakend. Voor bindend juridisch advies raden wij u dan ook aan om voor iedere concrete casus contact op te nemen met uw boekhouder of juridisch raadgever.

 

Aan de basis wordt een onderscheid gemaakt tussen therapeutisch en niet therapeutisch doel.

Volgende passages geven hier alvast meer duiding:

“Medische verzorging wanneer die diensten tot doel hebben een diagnose te stellen van ziekten of gezondheidsproblemen, die te behandelen of te genezen dan wel de gezondheid van de mens te beschermen, behouden of herstellen. Alleen in deze gevallen hebben de esthetische ingrepen en behandelingen een therapeutisch doel.”

“Zo zullen diensten die strekken tot behandeling of verzorging van personen die als gevolg van ziekte, letsel of aangeboren afwijking, een esthetische ingreep moeten ondergaan, kunnen vallen onder het begrip medische verzorging. De louter esthetische ingrepen die alleen tot doel hebben het fysieke voorkomen te verfraaien of te verbeteren (de zuiver cosmetische ingrepen of behandelingen) komen niet voor de vrijstelling in aanmerking (H.v.J. 21.03.2013, C-91/12, PFC CLINIC AB, punt 29).”

“Een medische ingreep of behandeling die naast een therapeutisch (of reconstructief) doel ook een esthetisch effect heeft geniet de vrijstelling. In dat geval zal de therapeutische aard primeren.”

 

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat onder andere de volgende diensten geen therapeutisch doel hebben en derhalve niet onder de vrijstelling vallen:

- Het opstellen van een medisch deskundigenrapport. Deze dienst vergt wel de medische bekwaamheden van de dienstverrichter, en kan wellicht ook activiteiten meebrengen die typisch zijn voor het medische beroep, zoals lichamelijk onderzoek van de patiënt of analyse van zijn medisch dossier, maar het voornaamste doel van die dienst is niet de bescherming, met inbegrip van instandhouding of herstel, van de gezondheid van de onderzochte persoon. Deze dienst, die tot doel heeft een antwoord te geven op de in het expertiseverzoek gestelde vragen, wordt verricht om een derde in staat te stellen een beslissing te nemen die rechtsgevolgen zal hebben voor de betrokkene of voor anderen. Weliswaar kan om een medisch deskundigenrapport ook worden gevraagd door de betrokkene zelf en kan dit rapport indirect bijdragen tot de bescherming van zijn gezondheid, doordat een nieuw probleem wordt ontdekt of een eerdere diagnose bijgesteld, maar het voornaamste doel van elke verrichting van dit type is toch het voldoen aan een bij wet of overeenkomst gestelde voorwaarde in het besluitvormingsproces van anderen (H.v.J. 20.11.2003, C-212/01, Unterpertinger, punt 43). Voor een dergelijke dienst kan de vrijstelling dus niet gelden.

De volgende passage werd expliciet toegewijd aan de Tandheelkundigen:

Tandartsen

De medische verzorging verricht door tandartsen van alle beroepstitels (o.m. orthodontisten, parodontologen) in het kader van hun beroep is normaal van de btw vrijgesteld op grond van artikel 44, § 1, eerste lid, 1° (nieuw), van het Btw-Wetboek. Esthetische ingrepen of behandelingen die een therapeutisch doel hebben zijn eveneens vrijgesteld van btw. Zoals bijvoorbeeld het bleken van de tanden of het plaatsen van facetten in geval van verkleuringen van tanden of tandbederf als gevolg van kanker/chemotherapie of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen gedurende zekere tijd. Daartegenover staat dat esthetische ingrepen of behandelingen die uitsluitend tot doel hebben de verfraaiing van het uiterlijk, niet onder het begrip gezondheidskundige verzorging kunnen worden gebracht en aldus belast zijn met btw (bijvoorbeeld het bleken van de tanden of het plaatsen van facetten ingegeven door een zuiver cosmetische wens, namelijk mooie, witte en egale tanden).

Het opstellen van een medisch verslag met het oog op een tegemoetkoming van de ziekteverzekering in het kader van een bepaalde toekomstige therapeutische behandeling van de patiënt wordt beschouwd als therapeutisch en is vrijgesteld van btw.

Zijn ook vrijgesteld van btw de leveringen en herstellingen van tandprothesen (zoals kronen, bruggen, beugels) door tandartsen voor zover die handelingen gepaard gaan met de tandverzorging. De levering en herstelling van tandprothesen door een zelfstandige tandtechnicus of een zelfstandig laboratorium zijn niet vrijgesteld van btw.

Het is aan de tandarts om vast te stellen of er sprake is van een therapeutisch doel.

 

En dan even kijken naar de spelregels of men zich wil laten vrijstellen van BTW of niet:

VRIJSTELLING-regels:

Voor niet-therapeutische ingrepen en behandelingen kan de belastingplichtige (para)medische beroepsbeoefenaar de vrijstellingsregeling van artikel 56bis, van het Btw-Wetboek toepassen wanneer de omzet die in beginsel aan de btw onderworpen zou zijn, niet meer bedraagt dan 25.000 euro per kalenderjaar. Voor het bepalen van deze drempel wordt geen rekening gehouden met de handelingen die worden vrijgesteld op basis van artikel 44, § 1 of § 2, eerste lid, 1°, a), van het Btw-Wetboek. De vrijstellingsregeling kleine ondernemingen houdt in dat de belastingplichtige (para)medische beroepsbeoefenaar geen btw moet aanrekenen aan klanten en geen periodieke btw-aangiften moet indienen. Daartegenover staat dat geen btw op kosten in aftrek kan worden gebracht. De vrijstellingsregeling is facultatief. Een kleine onderneming kan dus ook kiezen om de normale regeling toe te passen (art. 56bis, § 6, Btw-Wetboek). De belastingplichtige zorgverstrekker die nog niet over een btw-identificatienummer beschikt en die van deze vrijstellingsregeling gebruik wil maken moet een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A) indienen en opteren voor de btw-vrijstellingregeling in het formulier 604A. Wanneer het totaalbedrag van de omzet in de loop van een kalenderjaar het bedrag van 25.000 euro overschrijdt, is de belastingplichtige onderworpen aan de normale regeling van de belasting vanaf de eerste handeling, in haar geheel genomen, waarvoor het bedrag van 25.000 euro werd overschreden. De belastingplichtige moet zijn plaatselijk team beheer, in principe, bij aangetekend schrijven inlichten over de overschrijding van die drempel. Deze overgang naar de normale btw-regeling kan evenwel elektronisch meegedeeld worden via het formulier e604B.

 

Interessante gegevens over hoe je tewerk moet gaan:

AANVRAAG BTW-nummer:

In het kader van de wetswijziging omtrent de medische btw-vrijstelling dient de aanvraag tot identificatie principieel plaats te vinden uiterlijk op het tijdstip waarop deze wijziging in voege treedt, met name 01.01.2022. Echter, bij wijze van tolerantie aanvaardt de administratie dat de aangifte van aanvang van activiteit (formulier e604A) nog rechtsgeldig kan worden ingediend tot 31.01.2022. Het toegekende btw-identificatienummer zal dan worden geactiveerd met terugwerkende kracht tot 01.01.2022

De belastingplichtige die reeds beschikt over een btw-identificatie, moet binnen een termijn van één maand aangifte (van wijziging van activiteit) (formulier e604B) doen bij het voor hem bevoegde team beheer. Ook dit formulier moet dus uiterlijk op 31.01.2022 worden ingediend voor de wijzigingen van de btw-identificatie die verband houden met deze wetswijziging.

 

Hopelijk werden onduidelijkheden nu opgeklaard.

 

Steeds tot uw dienst,

Het Bestuur

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN